Giedroyc – Parnicki, dodatek do korespondencji Teodora Parnickiego z moim ojcem

„Jerzy Giedroyc Teodor Parnicki Listy 1946-1968”.

Część druga

Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski

Biblioteka „WIĘZI” Warszawa 2014

LIST 392 11 maja 1958,  s.135.

PS

TP zwrócił się do JG z prośbą o książki:

„Mam do Pana jeszcze jedną prośbę oparta na głębokim przekonaniu, że Pan-jak nikt chyba, a w każdym razie jak mało kto-orientuje się w osiągnięciach kulturalnych emigracji ma łatwy i szybki dostęp do twórców tych osiągnięć... Mianowicie t o r u ń s k i  mediewista, docent T. Grudziński, zwrócił listownie moją uwagę a dwie prace historyków e m i g r a c y j n y c h , mianowicie: K a r o l i n a  L a n c k o r o ń s k a… oraz L. K o c z y. … Czy Pan mógłby dla mnie o te prace się wystarać? Wszelkie koszta zwróciłaby Panu Księgarnia Świderskiego w Londynie, gdzie mam jeszcze na koncie około 15 funtów…”